Upravit stránku

Centrální teplo nebo vlastní zdroj?

25.07.2016
  • > Přemýšlíte o změně způsobu vytápění?
  • > Máte nabídku, která je opravdu výhodná?

Každou důležitou změnu je třeba si řádně promyslet. Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších otázek, na které byste měli před rozhodnutím znát odpověď.

Co všechno zahrnuje cena tepelné energie?

Pro porovnání ekonomické výhodnosti jiného zdroje vytápění je vhodné porovnávat veškeré předpokládané náklady vůči ceně tepelné energie z centrálního zásobování teplem. Vyhnete se tak nepříjemnému zjištění, že je potřeba uhradit nemalé náklady spojené se zajištěním tepelné pohody, se kterými jste nepočítaly. Cena tepelné energie z centralizovaného zásobování teplem totiž v sobě zahrnuje veškeré náklady na výrobu a distribuci tepelné energie až do Vašeho objektu. Tedy kromě nákladů na nákup paliva také nákup elektrické energie pro zajištění výroby a distribuce tepelné energie, nákup vody od Povodí Ohře, a.s. a SČVaK, a.s., náklady na opravu a udržování, náklady na mzdy a zákonné pojištění zaměstnanců, náklady na odpisy zařízení a náklady na zajištění všech souvisejících služeb jako jsou doprava, ostraha, IT technika, pojištění, účetnictví atd. Co všechno může a nebo naopak musí obsahovat cena tepelné energie stanovuje Energetický regulační úřad a jeho cenové věstníky jsou závazné nejen pro výrobce a distributory centralizovaného zásobování tepelné energie, ale i pro majitele objektů s vlastním zdrojem vytápění, tedy i pro jednotlivá bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek.

Jaké služby jsou zahrnuty v ceně tepelné energie?

S dodávkami tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování teplem jsou automaticky spojené i poskytované služby, které jsou součástí ceny tepelné energie. Jedná se zejména o dispečink s nepřetržitým provozem, bezplatná telefonní linka pro hlášení poruch, nonstop pohotovostní služba, držení havarijních zásob náhradních dílů, rychlé řešení havárií, dálkový monitoring tepelného zařízení, provádění pravidelných kontrol a revizí, odpovědnost za kvalitu včetně zajištění bezpečné a nepřetržité dodávky tepelné energie a jiné. Nejsou-li tyto služby součástí nabídky na jiný zdroj vytápění pak o tyto služby buď přijdete, nebo je budete muset zajistit vlastními silami či externími službami, což bude mít opět dopad do celkových nákladů na pořízení jiného zdroje vytápění.

Je tento druh vytápění vhodný pro náš dům?

Bytové domy v našem regionu byly projektovány na určité parametry (např. dimenze potrubí, velikost radiátorů apod.), které byly nastaveny na systém centralizovaného zásobování teplem. Zdroj v Teplárně Komořany je kapacitně schopen zajistit dostatečné množství tepla i při velmi nízkých klimatických teplotách. Zvažujete-li instalaci tepelného čerpadla, není toto z ekonomických důvodů běžně dimenzováno na plný požadovaný výkon, ale je doplněno tzv. bivalentním (doplňkovým) zdrojem tepla, nejčastěji plynovým nebo elektrickým kotlem. Při provozu takového systému pak dojde při určitých klimatických podmínkách k situaci, kdy tepelné čerpadlo již nebude zvládat zásobovat daný objekt tepelnou energií a bude odstaveno z provozu a jediným zdrojem tepelné energie se stane onen bivalentní plynový nebo elektrický kotel. Záleží, jak je vše dobře naprojektováno a při kterých klimatických teplotách dojde k tomuto jevu. Jinak může dojít k situaci, že většinu zimní sezóny bude objekt topit na bivalentní zdroj a vlastní drahé tepelné čerpadlo pojede jen přes léto. Od toho se odvíjí celá ekonomka provozu tepelného čerpadla. Dalším kritickým bodem u tepelných čerpadel je maximální výstupní teplota, kterou jsou schopny vyrobit. Dnes běžná tepelná čerpadla udávají až 65°C výstupní teploty. Nicméně přední výrobci při osobních konzultací připouštějí u těchto čerpadel běžný provoz do 50°C, jinak dochází k nadměrnému opotřebení čerpadla a nutné jejich častější výměny. Výstupní teplota z tepelného čerpadla do 50°C pro vytápění soustavy, která je projektovaná na teplotu do 90°C může být bez důkladného výpočtu projektantem vysokým hazardem ohledně zajištění tepelné potřeby zásobovaného objektu.

Lze důvěřovat údaji o topném faktoru u tepelného čerpadla?

Topný faktor tepelného čerpadla (COP) je vlastně poměr mezi vyrobeným množstvím energie a dodaným množstvím energie. Většina budoucích uživatelů tepelného čerpadla se žene hlavně za vysokým COP v domnění, že čím vyšší tím lepší. Obvykle nebere v úvahu ostatní faktory, které výrazným způsobem ovlivňují tzv. „reálný topný faktor“, tj. faktor který bude reálně dosažen. Navíc se často investuje stylem „ať to stojí co to stojí, hlavně aby byl vysoký topný faktor“. Pak dochází k tomu, že investice je neefektivní až nenávratná v životnosti tepelného čerpadla. S ohledem na konstrukční vlastnosti tepelných čerpadel lze očekávat největší efektivitu, pokud budou pracovat s co nejnižší teplotou topného média. Mezi hlavní zásady nasazení tepelných čerpadel patří:

  • použití nízkoteplotního podlahového vytápění
  • dimenzování topného okruhu na teplotní spád 35/30°C (max. 45/40°C)
  • ohřev teplé vody jen na 43°C (max. 45°C).

Reálný topný faktor (roční průměr) je ovlivněn celou řadou vstupů a nelze jednoduše stanovit přepočet mezi topným faktorem a reálným topným faktorem. Pro představu můžeme u tepelného čerpadla vzduch/voda s uváděným topným faktorem 4,0 až 4,5 očekávat reálný topný faktor 3,5 u soustavy s teplotou vody 30/25°C a u soustavy s teplotou vody 55/50°C u toho samého tepelného čerpadla jen 1,9. Velmi podrobně se topným faktorem tepelných čerpadel zabývá třídílný článek na webovém portálu TZB-info.cz:

Jak je to vlastně s topným faktorem (I),
Jak je to vlastně s topným faktorem (II),
Jak je to vlastně s topným faktorem (III)

Kdo a za co nese zodpovědnost?

Málokdo z budoucích uživatelů kotelen a tepelných čerpadel si uvědomuje, že jejich vybudováním na sebe přebírají velkou míru odpovědnosti za bezpečný provoz a zajištění dodávek tepelné energie pro daný bytový dům. Dodávka tepelné energie podléhá množství zákonů a prováděcích vyhlášek včetně několika desítek technických norem, za které v případě dodávek z centralizovaného zásobování teplem nese plnou odpovědnost výrobce a distributor. Zanedbáním této zodpovědnosti se můžou majitelé domovních kotelen vystavit kromě majetkových sankcí i trestněprávnímu stíhání.

Mohu si nějak ověřit informace z nabídky?

Již spousta majitelů objektů si na svou kůži ověřila pravdivost rčení „že papír snese všechno“. Své by o tom mohli vyprávět uživatelé elektrických přímotopných panelů či plynových kotlů v plynofikovaných malých obcích. Změna způsobu vytápění objektu je důležitým a finančně nákladným rozhodnutím, které majitel objektu musí učinit. Proto by k tomuto kroku měl přistupovat odpovědně a rozvážně. Majitel objektu by měl důkladně ověřit, zda předkládaná nabídka nějaké dodavatelské společnosti prodávající zařízení kotelen obsahuje prvky, které umožní měřit hodnoty uvedené v nabídce. Např. bude-li možné ověřit reálný topný faktor tepelného čerpadla či účinnost kondenzačního plynového kotle měřením vstupní a výstupní energie. Měl by trvat na garantování těchto hodnot ve smlouvě s dodavatelskou firmou, nastavit sankce za nedodržení těchto hodnot a samozřejmě stanovit povinnost dodavatelské firmy a termíny na odstranění nedostatků.

Je možné získat dotaci na pořízení nového zdroje tepelné energie?

V současnosti je k dispozici několik dotačních programů, ze kterých je možné čerpat dotace na pořízení nového zdroje tepelné energie. Nicméně při odpojování od soustavy centralizovaného zásobování teplem se nově posuzují žádosti o dotace i zda nedochází k odpojení od „účinné soustavy“. Soustava centralizovaného zásobování teplem z teplárny Komořany je podle §25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů zařazena na seznam „účinných soustav“ (viz. seznam účinných soustav na stránkách ERÚ). V těchto případech nemusí být požadovaná dotace poskytnuta.

Opravdu je systém dálkového vytápění nevýhodný?

Systém centralizovaného zásobování teplem představuje moderní způsob zajištění tepelné pohody při maximálním možném komfortu pro spotřebitele. Je nezávislý na druhu paliva umožňující vysoce efektivní výrobu tepla z uhlí, plynu či biomasy a náklady na tento systém jsou rovnoměrně rozloženy na všechny odběratele. Tyto systémy se budují na desítky let a jejich provoz zajišťuje nepřetržitě několik desítek zaměstnanců. Všechny strategické součásti sytému jsou pod soustavnou kontrolou a opotřebované části se pravidelně vyměňují či modernizují. Tím je zajištěna prakticky neomezená doba životnosti těchto soustav. Jiné způsoby vytápění se mohou na první pohled jevit jako ekonomicky výhodnější, ale vždy je to na úkor kvality či komfortu.