Upravit stránku

Základní informace

Obchodní údaje

Obchodní jméno:Severočeská teplárenská, a.s.
Sídlo:Teplárenská 2, Most, Komořany, PSČ 434 03
IČO:287 33 118
Obchodní rejstřík:Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka B 2153
Základní kapitál:1 457 034 000 Kč
Web:www.setep.cz

O společnosti

Akciová společnost Severočeská teplárenská (dále jen ST) jež vznikla jako 100% -ní dceřiná společnost United Energy, a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 30. října 2010. Hlavní předmět podnikání, kterým je rozvod tepelné energie, však začala společnost naplňovat až od 1. září 2011, a to v souvislosti s reorganizací skupiny EP Energy, jíž je ST součástí.

K datu 1. září 2011 vložila United Energy do ST část svého podniku, čímž došlo k formálnímu oddělení výroby tepelné e elektrické energie od distribuce tepla a Severočeská teplárenská se tak stala majitelem stávajících tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.

Na počátku topné sezóny 2012/2013 zahájila ST dodávku tepelné energie i do městské části Mostu – Chanova.

Od 1. května 2012 se Severočeská teplárenská stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Od uvedeného data se tak starala o provoz a údržbu výměníkových stanic a navazujících sekundárních rozvodů tepelné energie v majetku a správě PRVNÍ MOSTECKÉ a pro tuto společnost zároveň zajišťovala havarijní službu s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým provozem.

K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, která tak vstoupila do právního postavení zanikající společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

Poslání

Dlouhodobým záměrem akciové společnosti je zásobování tepelnou energií a uspokojování potřeb občanů v oblasti dodávek tepla a teplé vody. Společnost zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic.

Hlavním cílem je zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie a spokojenost zákazníků, což společnost chápe jako své poslání…

Ve stejném duchu je nastavena i firemní kultura, jejíž nedílnou součástí je společenská odpovědnost firmy, která se promítá do každodenních činností a operací podniku a zahrnuje tyto oblasti:

Ochrana životního prostředí

Společnost svou činností nepatří mezi velké znečišťovatele životního prostředí. Horkovodní rozvody tepla nejsou ani zdrojem znečišťování ovzduší, ani zdrojem, který vypouští odpadní vody.

V oblasti odpadového hospodářství má společnost zavedený systém třídění složek komunálního i průmyslového odpadu.

Společnost nezapomíná ani na údržbu zeleně v ochranném pásmu horkovodů, čímž minimalizuje dopad na okolní zeleň.

Ochrana lidského zdraví

Severočeská teplárenská klade velký důraz na ochranu lidského života a zdraví. Bezpečnost práce na pracovišti je důsledně zajišťována uplatňováním moderních přístupů, v rámci kterých zabezpečuje společnost soustavné vzdělávání pracovníků na všech úrovních, dále pak uplatňováním nejnovějších poznatků v oblasti BOZP a používáním kvalitních ochranných prostředků.

Sociální odpovědnost

Firemní filantropie je orientovaná do míst, kde společnost působí, tedy v regionech Mostu a Litvínova a zahrnuje celou řadu aktivit od dárcovství až po dobročinné aktivity, které v konečném důsledku přispívají k regionálnímu rozvoji.

Stejně odpovědně jako ke svým zákazníkům přistupuje Severočeská teplárenská i ke svým zaměstnancům. Společnost si je vědoma kvalit svých zaměstnanců, a proto se jim snaží poskytovat dobré pracovní prostředí formou zvyšováním kvalifikace, benefity a celkovou podporu osobního růstu.

Licence

Licence č. 321 118 664 – skupina 32 rozvod tepelné energie - s termínem zahájení licencované činnosti 15. 10. 2011 a koncem platnosti licence 14. 10. 2036 včetně.